Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2013 10:26

Τύποι Ιστιοφόρων-Σκαφών

ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ιστιοφόρων σκαφών ανοιχτής θαλάσσης, οι κυριότεροι των οποίων είναι:

1 – Sloop: Σκάφος με ένα κατάρτι, μία τζένοα και μία μαΐστρα. Όταν ο πρότονος καταλήγει στην κορυφή του καταρτιού τότε το sloop λέγεται Masthead (φωτ. 1), ενώ όταν καταλήγει χαμηλότερα (στα 7/8 του ιστού) τότε λέγεται Fractional (φωτ. 2 και 3).

1

Φωτ. 1 – Σκάφος sloop τύπου masthead

2

Φωτ. 2 – Σκάφος sloopτύπου fractional

0001

Φωτ. 3 – Λεπτομέρεια σκάφους sloopτύπου fractional

2 – Ketch: Σκάφος (φωτ. 4) με δύο κατάρτια από τα οποία το πίσω είναι μικρότερο. Το πίσω  κατάρτι είναι τοποθετημένο μπροστά από τον άξονα του πηδαλίου.

Πανιά:

α) Μαΐστρα

β) Τζένοα (ή δύο φλόκοι)

γ) Μετζάνα (στο πίσω κατάρτι)

4

Φωτ. 4 – Σκάφος τύπου Ketch

3 – Yawl (κέλητες): Σκάφος (φωτ. 5) με δύο κατάρτια, όπως το Ketch, αλλά το πίσω κατάρτι είναι τοποθετημένο πίσω από τον άξονα του πηδαλίου.

Πανιά: Ίδια όπως το Ketch.

5

Φωτ. 5 – Σκάφος τύπου Yawl

4 – Cutter: Σκάφος (φωτ. 6) με ένα κατάρτι, μία μαΐστρα και δύο τζένοες (η μπροστινή λέγεται γιάνκυ και η πίσω τριγγέτο). Στα σκάφη cutter ο ιστός τους είναι πιο πρύμα από ότι σε σκάφη sloop.

6

Φωτ. 6 – Σκάφος τύπου cutter

5 – Clipper: Ο τύπος αυτός (φωτ. 7) έχει 3,4 ή και 5 κατάρτια.

Πανιά:

α) Τριγωνικά πανιά στην πλώρη (φλόκους)

β) Τετραγωνικά πανιά που λέγονται γάμπιες

γ) Τριγωνικά πανιά ενδιάμεσα που λέγονται στραλιέρες

δ) Πανιά σχήματος τραπεζίου στην πρύμη που λέγονται ράντες

7

Φωτ. 7 – Σκάφος τύπου clipper

6 – Schooner (σκούνα, γολέτα): Δικάταρτο σκάφος (φωτ. 8) αλλά με το πίσω κατάρτι μεγαλύτερο από το μπροστινό.

Πανιά:

α) Δύο ή τρεις φλόκοι (ανεμόφλοκος, φλόκος, αράπης)

β) Μαΐστρα που μπορεί να έχει τραπεζοειδές σχήμα και ονομάζεται ράντα. Στην κορυφή μπορεί να έχει και ένα τριγωνικό πανί το οποίο ονομάζεται φλίτσι.

8

Φωτ. 8 – Σκάφος τύπου schooner

7 – Lateen (λατίνι): Σκάφος (φωτ. 9) με ένα τριγωνικό πανί το οποίο στηρίζεται σε ένα μακρύ ξύλινο κοντάρι που λέγεται αντένα. Είναι εφεύρεση των Αράβων και το συναντάμε κυρίως στην Αίγυπτο.

9

Φωτ. 9 – Σκάφος τύπου Lateen

Εκτός των παραπάνω σκαφών τα οποία είναι όλα ενός κήτους (monohull) υπάρχουν και ιστιοφόρα με δύο κήτη (καταμαράν – catmaran) όπως αυτό της φωτ. 10, ή με τρία κήτη (τριμαράν – trimaran) όπως αυτό της φωτ. 11.

10

Φωτ. 10 – Σκάφος τύπου catamaran

11

Φωτ. 11 – Σκάφος τύπου trimaran